Протон – станбен управител

Составен дел од модерното домување

Онлајн профил и наплата на сметки

Долгогодишно искуство

Професионален
кадар

Врвна корисничка подршка

Управувње со станбени згради

Проактивен и структуиран пристап во управувањето за севкупно подобрување на вашето домување.  

Техничко одржување

Ви стоииме на располагање за сите тековни и вонредни состојби во вашиот станбен објект.

Чистење на станбени објекти

Строго професионален однос кон одржувањето на хигиената во заедничките простории.

Дополнителни услуги

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, видео надзор и осигурување на заеднички простории.

Зошто да не изберете?

  • Работната етика ни е еден од главните постулати во работењето. Строго професионален и транспарентен однос со нашите корисници.
  • Подобрување на услугите, со цел подобро корисничко искуство за нашите клиенти.
  • Oнлајн наплата на пресметки со детален увид во трошоците.