Транспарентен и доверлив станбен управител

Составен дел од модерното домување

Управувње со станбени згради

Наша примарна должност е проактивен и структуиран пристап во управувањето, поткрепен со сугестии за севкупно подобрување на вашето домување.  

Техничко одржување

Искусен тим и мрежа од проверени и квалитетни соработници стои на располагање за сите тековни и вонредни состојби.

Сервис за чистење

Строго професионален однос кон одржувањето на хигиената во заедничките простории. Можеме побрзо и подобро да одговориме на барањата на корисниците.

Осигурување на заеднички простории

Осигурување на заеднички простории во станбени згради и правилно распределување и користење на буџетот во случај на несреќни случаи.

Интервенции и посредување

Достапни
цени

Долгогодишно искуство

Професионален
кадар

Зошто да не изберете?

  • Работната етика ни е еден од главните постулати во работењето. Строго професионален и транспарентен однос со нашите корисници.
  • Подобрување на услугите, со цел подобро корисничко искуство за нашите клиенти.
  • Oнлајн наплата на пресметки со детален увид во трошоците.

Транспарентност во работата

Исполнителност

Загарантиран квалитет