Пакети за управување

Внимателно конструирано портфолио на услуги по достапни цени  

ПРОТОН ОСНОВЕН ПАКЕТ

 • Управување (оперативно и финансиско менаџирање со објектот). 
 • Едно суво и едно суво-мокро чистење неделно, пребришување на подни површини и на стаклата на влезни врати. 
 • Едно генерално чистење на 6 месеци: стакла, гелендери, сандаqчиња, итн. 
 • Техничко одржување: една посета месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето и влезна врата.

ПРОТОН+

 • Управување (оперативно и финансиско менаџирање со објектот). 
 • Две чистења неделно: суво и мокро, едно генерално чистење секои 3 месеци, машинско чистење на подот еднаш годишно.
 • Една посета месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето, влезна врата.
 • Дезинфекција и дезинсекција на заедничките простории еднаш годишно.

ПРОТОН ПРЕМИУМ

 • Управување (оперативно и финансиско менаџирање со објектот). 
 • 2X чистења неделно: суво и мокро, едно генерално чистење 1X месечно, машинско чистење на подот 2X годишно.
 • Две посети месечно од страна на стручно лице за проверка на исправноста на осветлувањето и влезните врати. Вклучена месечна проверка на хидро пумпа.
 • Mенаџирање и имплементација за проверка при задолжителните законски регулативи за проверка на исправност на лифтовите.
 • Дезинфекција и дезинсекција два пати годишно.
 • Осигурување на заеднички простории.

ПРОТОН ПРО

Пакет услуги формиран по договор според посебни барања на станарите и спецификациите на станбениот објект.

 

Дообјаснување на останати услуги и трошоци

Струјата од броило за заедничка потрошувачка е дополнителен трошок. Редовна контрола/одржување на ППЗ опрема – оваа проверка се извршува еднаш годишно од страна на лиценцирани компании што ја покриваат оваа област. Цените зависат од видот на опремата што е поставена. Редовна контрола/одржување на хидрофор(на Ваше барање) – Проверка на хидрофорот се одвива според препорачана динамика еднаш во два месеци. Одржувањето на лифтот е предмет на месечен паушал. Задолжителна годишна техничка инспекција на лифтовите од страна на лиценцирано инспекциско тело.

Најчесто поставувани прашања

Во ПРОТОН работиме по точно утврден план од првиот ден, за краткорочно и долгорочно одржување на објектот. Планот вклучува: техничка анализа, финансиска конструкција и динамика за спроведување на активностите од планот.

Со планот се опфатени сите неопходни активности од промена на поштенски сандачиња, молеро-фарбарски работи, уредување на дворна површина, репарација на оштетени конструктивни елементи на зградата; одржување и поправка на кровна конструкција и кровна покривка, водоводна и канализациска инсталација, електрична инсталација во објектот до струјомерното ормарче, одржување и поправка на лифтови, корекција на дотраени подови, плафони и ѕидови во заедничките делови на објектот, обновување на фасада, фасадни облоги и елементи на фасадата, до реализирање на други предлози на самите станари кои ќе бидат наведени во планот за одржување во тековната година.

ПРОТОН овозможува постојан преглед на состојбите на редовниот и резервниот фонд на објектот, како и детален извештај на сите уплати, со што не оставаме простор за грешки.

Сите активности се одвиваат транспарентно и професионално, од страна на нашиот стручен тим. На располагање добивате одговорно и професионално управување од страна на обучен и опремен персонал.

Обезбедуваме постојана исправност и безбедност на сите аспекти од заедничкото домување. Тоа го правиме посветено, со 100% точност и квалитет.

Наша цел е да воспоставиме идеален баланс помеѓу услугите и достапните цени. Со таа цел, нудиме повеќе пакети кои вклучуваат различни нивоа на одржување и грижа за објектот.

Понудите започнуваат со Основен пакет, кој ги вклучува неопходните неделни и месечни одржувања и менаџирања. Протон Плус пакетот е појачан со дезинфекција и дезинсекција, додека Протон Премиум пакетот вклучува и ситни поправки, почести посети, осигурување на заедничките простории…

Ја нудиме и препорачуваме услугата Протон ПРО која е всушност пакет кој го составувате сами, односно го составуваме заедно по потребите на станарите и објектот.

Управување со станбени згради кое вклучува: финансиско менаџирање и детален преглед на состојбата, менаџирање со резервниот фонд на средства, планираме како ќе се издржува станбениот објект, покриваме молеро-фарбарски работи, уредување на дворна површина, репарација, водоводна и канализациска инсталација, електрична инсталација, одржување и поправка на лифтови, корекција на подови и плафони во заедничките делови, обновување на фасади.

Техничко одржување на објектите, односно контрола на: неисправните светлосни тела и нивна замена, апарати за степенично светло, рефлектори, раполагаме со сопствен браварски сервис, правиме промени и поправки на влезни врати, промена на цилиндри.

Сервисот за чистење е сопствен, па затоа контролата на завршените задачи е на највисокот ниво. Чистењето опфаќа заеднички простории како влезови, паркинзи, гаражи, тврди подлоги, вентилација, високи стакла, фасади и сите тешко достапни места.

Осигурувањето е четвртата категорија на услуги, која по желба на станарите опфаќа заштита од евентуални несреќни случаи како: пожар, удар од гром, експлозија, град, излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација, паѓање на воздушно летало, удар од сопствено моторно возило во градежен објект, манифестација и демонстрација.

ПРОТОН се заснова на нашето лично незадоволство, односно состојбата и начинот на управување со зградите во кои што живееме: неефикасното носење одлуки, неусогласеност за санирање на дефекти и неодговорноста на станарите за нивните обврските во услови на колетивно домување.

Но, свесни сме и дека финансиите понекогаш знаат да претставуваат проблем, па затоа се посветивме на создавање бренд кој нуди достапни, квалитетни и навремени услуги во секој аспект на домувањето.  

Месечниот буџет и сумата која ќе треба да се одвојува за заедничкото домување зависат од повеќе фактори, но пред сè сумата е предмет на договор со станарите, како и пакетот и услугите кои ќе ги одберете за користење од тимот на ПРОТОН. Ви стоиме на располагање за заедно да ги креираме услугите кои ви се потребни, по пристапни цени.